Publikationer

Publikationer Cristina Grenholm

Monografier

1. Romans Interpreted: A Comparative Analysis of the Commentaries of Barth, Nygren, Cranfield and Wilckens on Paul´s Epistle to the Romans. (Acta Univ. Ups., Studia Doctrinae Upsaliensia 30; Uppsala: Almqvist & Wiksell International, 1990).

2. The Old Testament, Christianity and Pluralism. (Beiträge zur Geschichte der biblischen Exegese 33; Tübingen: Mohr/Siebeck 1996).

3. Barmhärtig och sårbar: En bok om kristen tro på Jesus, 2:a uppl. (Stockholm: Verbum 2004 [orig. 1999]).

4. Moderskap och kärlek: Schabloner och tankeutrymme i feministteologisk livsåskådningsreflektion (Nora: Nya Doxa 2005).

5. Levande teologi (Stockholm: Verbum 2010).

6. Motherhood and Love: Beyond the Gendered Stereotypes of Theology (Grand Rapids: Eerdmans 2011)

Samlingsverk

7. Andersson, Eva / Larsson, Christina / Larsson, Thorbjörn / Lindow, Anders / Smedberg, Ingrid / Törnqvist, Mats / Wernolf, Cristina. Äktenskap för homosexuella? Temaarbete vid avdelningen för tematiska studier (Uppsala: Uppsala universitet, Teologiska institutionen 1982).

8. Bråkenhielm, Carl Reinhold / Ekstrand, Thomas / Grenholm, Cristina / Södling, Maria (red.) Nya vägar i teologin: Festskrift till Anders Jeffner (Nora: Nya Doxa 1999).

9. Grenholm, Cristina / Patte, Daniel (red) Reading Israel in Romans. (Romans Through History and Cultures 1: Receptions and critical interpretations; Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International, 2000).

10. Bergmann, Sigurd / Grenholm, Cristina (red) Makt i nordisk teologisk tolkning (Relieff 44; Trondheim: Tapir förlag 2004).

11. Grenholm, Cristina / Patte, Daniel (red) Gender, Traditions and Romans: Shared Ground, Uncertain Borders (Romans Through History and Cultures 5; London & New York: T & T Clark International 2005).

12. Forsberg, Gunnel / Grenholm, Cristina / Jakobsen, Liselotte (red.) Rum – upplevelsevärld – samhälle: Rapport från forskarkursen ”I genderiserade rum” Karlstad University Studies 2002:20 (Karlstad: Karlstads universitet 2002).

13. Eriksson, Anne-Louise / Grenholm, Cristina / Jeanrond, Werner / Jonsson, Johnny / Lindström, Fredrik. Öppningar: Möten med bibeln (Nora: Nya Doxa 2004)

14. Busch Nielsen, Kirsten / Grenholm, Cristina (red.) Det virker alt den Ånd. Nordiske teologiske tolkninger (Köpenhamn: Anis 2004).

15. Forsberg, Gunnel / Grenholm, Cristina (red.) …och likväl rör det sig: Genusrelationer i förändring (Karlstad: Karlstad University Press 2005).

16. Grenholm, Cristina / Patte, Patte. Modern Interpretations of Romans: Tracking Their Hermeneutical-Theological Trajectory. (Romans Through History and Cultures 10, London & New York: T & T Clarke International 2012).

Uppslagsverk

Patte, Daniel (red.) The Cambridge Dictionary of Christianity (New York: Cambridge University Press 2010). Member of the editorial board. Entries: Autonomy, Heteronomy, Justification, Theological views and practicies, Western Europe: Feminist, Motherhood, Relaitonality, Women’s ordination in Western Europe, Folk church in the Nordic countries.

Läromedel och forskningsprogram

17. Grenholm, Cristina m.fl. Vad tror du på? Aktuella livsfrågor och kristen tro (Stockholm: Utbildningsradion/Verbum 1994).
18. Genusrelationer i rörelse: Ett forskningsprogram , Forskargruppen för genusvetenskapliga studier vid Jämställdhetscentrum och ämnet Genusvetenskap 2001-2005, (Karlstad: Karlstads universitet 2001).
19. Genusrelationer och förändringsprocesser: Forskningsplattform 2006-2010, Centrum för genusforskning (Karlstad: Karlstads universitet 2006).

Vetenskapliga artiklar

20. ”Från verkstadsgolvet i Uppsala: Luk 2:41-52” i Ringgren, Helmer (red.) Svensk Exegetisk Årsbok 47 (1982) s. 173-175.

21. ”Gamla testamentet i kristen predikan” i Svensk Teologisk Kvartalskrift årg. 67 (1991) s. 23-30.

22. ”Vågar en kvinna läsa bibeln?” i Stenström, Hanna (red.) Kan vi tro på Gud Fader? (Tro & Tanke 8; Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd 1992) s. 351-359.

23. ”Att tolka Romarbrevet” i Fönster mot forskningen (Tro & Tanke 3; Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, 1993) s. 126-129.

24. ”Teologi och kyrka – ett omaka par?” i Teologi och kyrka (Tro & Tanke / Supplement 3; Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 1993) s. 8-19.

25. ”Kristen tolkning av Gamla testamentet i en pluralistisk kontext” i Bergmann, Sigurd / Bråkenhielm, Carl Reinhold (red.) Kontextuell livstolkning: Teologi i ett pluralistiskt Norden (Religio 43; Lund: Teologiska institutionen 1994) s. 248-261.

26. ”Christian Interpretation of the Old Testament in a Pluralistic Context” i Studia Theologica (1994:2) s. 97-109.

27. ”Response to ’The Problem of the Starting-Point of Theological Thinking’” i Hermathena: A Trinity College Dublin Review No. CLVI (1994) s. 21-28.

28. ”Jesus From a Feminist Perspective: Incarnation and the Experience of Pregnancy” i Concilium (1997:1) s. 25-34.

29. ”The Process of the Interpretation of Romans” i SBL Papers (1997), 31s.

30. ”Födelsen och nåden” i Bergmann, Sigurd m.fl. (red.) Vardagskulturens teologi i nordisk tolkning (Nora: Nya Doxa, 1998) s. 139-157.

31. ”Kriterier för en kristen tolkning av Gamla testamentet” i Olsson, Birger (red.) Kristna tolkningar av Gamla testamentet: Bidrag från en Lundakonferens om kristen tolkning av Gamla testamentet, Stiftsgården Åkersberg, Höör, den 26-27 april 1996 (Stockholm: Verbum 1997) s. 24-44.

32. ”Integrationen, verkligheten och tron” i Bråkenhielm, Carl Reinhold/Ekstrand, Thomas/Grenholm, Cristina/Södling, Maria (red.) Nya vägar i teologin: Festskrift till Anders Jeffner (Nora: Nya Doxa 1999) s. 161-169.

33. Grenholm, Cristina / Patte, Daniel: ”Overture: Receptions, Critical Interpretations and Scriptural Criticism” i Grenholm, Cristina / Patte, Daniel (red.) Reading Israel in Romans, s. 1-54.

34. ”A Theologian and Feminist Responds” i Grenholm, Cristina / Patte, Daniel (red.) Reading Israel in Romans, s. 105-123.

35. ”Bringing the Doctrine to Life – a Feminist Perspective” i Grieve, Wofgang (red.) Justification in the World´s Context, Documentation No. 45 (Geneva: The Lutheran World Federation 2000) s. 73-80.

36. Forsberg, Gunnel / Grenholm, Cristina: ”Ängla-gård(ar) i feministisk analys”. Paper till 20:e Nordiska symposiet för kritisk samhällsgeografi, Hammarö, Karlstad 2000-09-28 – 2000-10-01, 12 s. (stencil) Även som ”Ängla-gård(ar) i feministisk analys” i Forsberg, Gunnel / Grenholm, Cristina / Jakobsen, Liselotte (red). Rum – upplevelsevärld – samhälle: Rapport från forskarkursen ”I genderiserade rum” Karlstad University Studies 2002:20 (Karlstad: Karlstads universitet 2002) s. 97-111.

37. ”Kvinnan och barnet: Självständighet – samhörighet – styrka” i Bergmann, Sigurd (red.) ”Man får inte tvinga någon”: Autonomi och relationalitet i nordisk teologisk tolkning (Nora: Nya Doxa 2001) s. 79-87.

38. ”Makt under inkarnationens villkor: Teologiska perspektiv på maktbegreppet” i Bergmann, Sigurd / Grenholm, Cristina (red.) Makt i nordisk teologisk tolkning (Relieff 44; Trondheim: Tapir förlag 2004) s. 15-31.

39. “Scriptural Criticism and the Story of Annunciation” i Phillips, Gary A. & Duran, Nicole Wilkinson (red.) Reading Communities Reading Scripture: Essays in Honor of Daniel Patte (Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International 2002) s. 88-97.

40. ”Genderisering och livsåskådningsreflexion: Könsanalytiska perspektiv på teologisk forskning” i Eriksson, Anne-Louise (red.) Var kan vi finna en nådig Gud? Om könsmaktsordning i kyrka och teologi, Working papers in theology 2 (Uppsala: Teologiska institutionen 2002) s. 83-95.

41. ”Helheter i geografi och livsåskådning”, i Schough, Katarina (red) Svensk kulturgeografi och feminism: Rötter och rörelser i en rumslig disciplin. Karlstad University Studies 2002:3 (Karlstad: Karlstads universitet 2002) s. 207-213.

42. ”Guide till en feministisk resa i det teologiska ämneslandskapet” i Forsberg, Gunnel / Grenholm, Cristina / Jakobsen, Liselotte (red.) Rum – upplevelsevärld – samhälle: Rapport från forskarkursen ”I genderiserade rum” Karlstad University Studies 2002:20 (Karlstad: Karlstads universitet 2002) s. 115-123.

43. ”Grace and The Equality of Persons: A Response to Monica Melanchton” i Dialog: A Journal of Theology 42:1 (Spring 2003) s. 20-23.

44. ”Kærlighed” i Busch Nielsen, Kirsten / Grenholm, Cristina (red.) Det virker alt den Ånd: Nordiske teologiske tolkninger (Köpenhamn: Anis 2004) s. 79-111.

45. ”Skriftkritik” i Eriksson, Anne-Louise (red.) Tolkning för livet: Åtta teologer om bibelns auktoritet (Stockholm: Verbum 2004) s. 140-167.

46. ”Den förlorade sonen möter kärleken: Aktuell gudsförståelse i nordisk kontext” [Love for the Prodigal Son: Contemporary Understandings of God in a Nordic Context] i Tidskrift for Teologi og Kirke 75: 2/3 (Oslo: Universitetsforlaget 2004) s. 98-110.

47. Forsberg, Gunnel / Grenholm, Cristina. ”Tolkning och reflektion: Att rita kartor över nedärvda könsrelationer” i Forsberg, Gunnel / Grenholm, Cristina (red.) …och likväl rör det sig: Genusrelationer i förändring (Karlstad: Karlstad University Press 2005) 11-23.

48. ”Eviga frågor har svar: Om vikten av att kritiskt analysera föreställningar om moderskap” i Forsberg, Gunnel / Grenholm, Cristina (red.) …och likväl rör det sig: Genusrelationer i förändring (Karlstad: Karlstad University Press 2005) 95-104.

49. Forsberg, Gunnel / Grenholm, Cristina. ”Att sätta genusrelationer i rörelse” i Forsberg, Gunnel / Grenholm, Cristina (red.) …och likväl rör det sig: Genusrelationer i förändring (Karlstad: Karlstad University Press 2005) 221-228.

50. ”Grace, Transcendence, and Patience: A Response to Monica Melanchton” i Gregersen, Niels Henrik / Holm, Bo / Peters, Ted / Widmann, Peter (red.) The Gift of Grace: The Future of Lutheran Theology (Minneapolis: Fortress Press, 20005) 60-66.

51. Grenholm, Cristina / Patte, Daniel. “Introduction: Gender, Traditions and Romans: Shared Ground, Uncertain Borders” i Grenholm, Cristina / Patte, Daniel (red) Gender, Traditions and Romans: Shared Ground, Uncertain Borders (Romans Through History and Cultures 5; London & New York: T & T Clarke International 2005) 1-18.

52. “Feminism and the Ambiguities of Texts and Reality: A Response to Sheila McGinn and Yak-Hwee Tan i Grenholm, Cristina / Patte, Daniel (red) Gender, Traditions and Romans: Shared Ground, Uncertain Borders (Romans Through History and Cultures 5; London & New York: T & T Clarke International 2005) 81-98.

53. Grenholm, Cristina / Patte, Daniel. “Choices of Interpretations Regarding Gender and the Authority of Romans” i Grenholm, Cristina / Patte, Daniel (red) Gender, Traditions and Romans: Shared Ground, Uncertain Borders (Romans Through History and Cultures 5; London & New York: T & T Clarke International 2005) 181-194.

54. Grenholm, Cristina. “Mary Among Stereotypes and Dogmas: A Feminist Critique and Reinterpretation of the Patriarchal Cornerstone of Motherhood” in Journal of the European Society of Women in Theological Research 15 (Leuven: Peeters 2007) 15-35.

55. Grenholm, Cristina / Nahnfeldt, Cecilia. ”Hur kan nya budskap komma ur gamla texter” i Stenström, Hanna (red.) Allvarligt talat: Om predikan (Forskning för kyrkan 9; Stockholm: Verbum 2008) 53-72.

56. Grenholm, Cristina. ”Teologi och verklighet” i Ekstrand, Thomas, Maria Essunger, Mattias Martinson, Katarina Westerlund (red.) Mening och mönster: Bilder av teologi och livsåskådningsforskning. Festskrift till Carl Reinhold Bråkenhielm, Acta Universitatis Upsaliensis: Uppsala Studies in Faiths and Ideologies 25 (Uppsala: Uppsala universitet 2010) 120-132.

57. Grenholm, Cristina. ”’Mother Mary Comes to Me’: An Essay in Constructive Feminist Theology” i Keinänen, Marja-Liisa (red.) Perspectives on Women’s Everyday Religion (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Comparative Religion 35; Stockholm: Stockholm University 2010) s. 95-115.

58. Grenholm. Cristina. ”Mothers Just Don’t Do It” i Shults, F. LeRon & Jan-Olav Henriksen (red.) Saving Desire: The Seduction of Christian Theology (Grand Rapids, Michigan & Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company 2011) s. 105-127.

59. Grenholm, Cristina. “Döden i teologins mitt” i Repstad, Pål (red.) Fader Paul: Festskrift til Paul Leer-Salvesen (Kristinansand: Portal forlag AS 2011) s. 21-25.

60. Grenholm, Cristina / Patte, Daniel. “Encore: Playing Scriptural Criticism on Romans in Multiple Keys” i Grenholm, Cristina / Patte, Patte. Modern Interpretations of Romans: Tracking Their Hermeneutical-Theological Trajectory. (Romans Through History and Cultures 10, London & New York: T & T Clarke International 2012) s. 1-32.

61. Grenholm, Cristina. “The Religious Illiteracy of Scholars: A response to Ekkehard W. Stegemann” ” i Grenholm, Cristina / Patte, Patte. Modern Interpretations of Romans: Tracking Their Hermeneutical-Theological Trajectory. (Romans Through History and Cultures 10, London & New York: T & T Clarke International 2012) s. 133-140.

Recensioner

62. Recension av Jónsson, Gunnlaugur A. The Image of God: Genesis 1:26-28 in a Century of Old Testament Research (Coniectanea Biblica, Old Testament Series 26; Lund 1988) i Svensk Kyrkotidning 84 (1988), s. 403f.

63. Recension av Dodd, C. H. Kristendomens grundare, nyutgåva (Stockholm: Verbum 1989) i Humanismen utmanad? Årsbok för kristen humanism (Stockholm: Proprius 1989) s. 70-72.

64. Recension av Arvidsson, Ebbe. Anden i Bibeln: Gud i funktion i skriften och i vardagen (Stockholm: Verbum 1988) i Svensk Kyrkotidning 85 (1989) s. 234.

65. Recension av Rundqvist-Nordlander, Elisabet. Barn i Guds värld: Samtalsbok för barn och vuxna (Örebro: Libris 1990) i Svensk Kyrkotidning 86 (1990) s. 186.

66. Recension av Svensson, Cai. Text och tro: Hur läsare skapar mening i Bibeltexter (Projekt NT-81; Örebro: Libris 1989) i Svensk Kyrkotidning 86 (1990) s. 198f.

67. Recension av Åkerlund, Per m.fl. Vår tro: En bok om Svenska kyrkans tro (Skellefteå: Artos / Uppsala: EFS-förlaget 1990) i Kyrkans Tidning 40 (1990).

68. Recension av Bergom-Larsson, Maria. Nedstigning: Texter kring en myt (Skellefteå: Åsak 1989) i Svensk Kyrkotidning 86 (1990) s. 292f.

69. Recension av Stendahl, Krister. Energy for Life: Reflections on the Theme ”Come Holy Spirit – Renew the Whole Creation” (Risk Book Series 45, Geneva: WCC Publications 1990) i Svensk Kyrkotidning 86 (1990) s. 88f.

70. Recension av Beijer, Erik. Paulus – budbäraren (Emmaboda: Text och tanke 1990) i Svensk Kyrkotidning 87 (1991) s. 44f.

71. Recension av Sandahl, Dag. Sann myt: En sorts kristendomsbok (Stockholm: Norstedts 1990) i Svensk Kyrkotidning 87 (1991) s. 137.

72. Recension av Sandahl, Dag. Sann myt: En sorts kristendomsbok (Stockholm: Norstedts 1990) i Årsbok för kristen humanism (Stockholm: Proprium förlag 1991) s. 100f.

73. Recension av Ljung, Inger. Silence and Suppression: Attitudes Towards Women in the Old Testament (Acta Univ. Ups. Uppsala Women’s Studies, A. Women in Religion 2; Uppsala: Almqvist & Wiksell International 1989) i Svensk Kyrkotidning 87 (1991) s. 410f.

74. Recension av Herrmann, Eberhard. Om tolkning II: Att förstå (Tro & Tanke 1; Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd 1992) i Svensk Teologisk Kvartalskrift (1992:3) s. 145-147.

75. Recension av Gregersen, Niels-Henrik (red.) Fragmenter af et spejl: Bidrag til dogmatikken (Frederiksberg: Anis 1992) i Svensk Kyrkotidning 88 (1992) s. 443f.

76. Recension av Lilla boken om kristen tro (Stockholm: Verbum 1992) i Svensk Kyrkotidning 88 (1992) s. 507.

77. Recension av Fjärstedt, Biörn. Gotländsk kyrka i livets mitt (Stockholm: Verbum 1991) i Svensk Kyrkotidning 88 (1992) s. 58.

78. Recension av Idématerial – Studiehandledning till Lilla boken om kristen tro (Stockholm: Svenska kyrkans församlingsnämnd 1992) i Svensk Kyrkotidning 88 (1992) s. 293.

79. Recension av Hernqvist, Sven ”Hör Herrens ord…” En studiebok om textläsning i gudstjänsten (Stockholm: Sveriges Kyrkliga Studieförbund 1992) i Svensk Kyrkotidning 88 (1992) s. 330.

80. Recension av Ford, David F. (red.) Modern teologi. Del II, övers. Bengt Rasmusson (Stockholm: Verbum 1992) i Svensk Kyrkotidning 89 (1993) s. 57.

81. Recension av Cronsioe Ihlar, Eva (red.) Fråga livet: Våra livsfrågor i bibelns berättelser (Stockholm: Utbildningsradion 1992) i Svensk Kyrkotidning 89 (1993) s. 44f.

82. Recension av Wrede, Gösta. Vittnena berättar: En antologi (Örebro: Libris 1994) i Svensk Kyrkotidning 90 (1994) s. 350f.

83. Recension av Junkkari, Kaija Maria. Kvinna – var den du är (Helsinki: Församlingsförbundets Förlags AB 1994) i Svensk Kyrkotidning 90 (1994) s. 513-515.

84. Recension av Jeanrond, Werner G: Call and Response: The challenge of Christian life (Dublin: Gill & Macmillan 1995) i Svensk Kyrkotidning 91 (1995) s. 550-552.

85. Recension av Jørgensen, Theodor. Korset i Altet (Frederiksberg: Anis 1995) i Svensk Teologisk Kvartalskrift 72 (1996) s. 42f.

86. Recension av Philipson, Sten. För livets skull: En liten skrift om dopet (Stockholm: Lidingö församling 1996) i Svensk Kyrkotidning 92 (1996) s. 534.

87. Recension av Fjärstedt, Biörn. Ord från Gud: Om den gudomliga uppenbarelsen i kyrkans tro och liv (Uppsala: Svenska kyrkans biskopsmöte, 1997) i Svensk Kyrkotidning 93 (1997) s. 484f.

88. Recension av Wejryd, Anders. Närvarande: Herdabrev (Lund: Arcus 1998) i Svensk Kyrkotidning 94 (1998) s. 469.

89. Recension av Hovland, Beate Indrebø. Å bli fortalt hvordan en skal handle: Bibelbruk i nåtidig etisk debatt sett i et narrativt perspektiv (Det praktisk-teologiske seminars skriftserie nr. 4, Oslo: Det praktisk-teologiske seminar 2000, 306 s.) i Nordisk Teologisk Tidsskrift 101 (2000) s. 287-289.

90. Recension av Sigurdson, Ola. Hungerns väg: Om Gud, kyrka och mångfald (Lund: Arcus 2000) i Hela jorden 154 (2000) s. 25f.

91. Recension av Jewett, Robert. Saint Paul Returns to the Movies: Triumph Over Shame (Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans 1999) i Svensk Teologisk Kvartalskift (2000:3) s. 157f.

92. Recension av Schüssler Fiorenza, Elisabeth. Rhetoric and Ethic: The Politics of Biblical Studies. (Minneapolis: Fortress Press 1999) i Svensk Teologisk Kvartalskrift (2000:4) s. 196f.

93. Recension av Heyward, Carter. Saving Jesus From Those Who Are Right: Rethinking what it means to be Christian. (Minneapolis: Fortress Press 1999) i Svensk Teologisk Kvartalskrift (2000:4) s. 203f.

94. Recension av Hillert, Sven. Limited and Universal Salvation: A Text-Oriented and Hermeneutical Study of Two Perspectives in Paul (Coniectanea Biblica: New Testament Series 31, Uppsla: Almqvist & Wiksell International 1999) i Svensk Kyrkotidning (96) 2000, s. 319.

95. Recension av Pettersson, Per. Kvalitet i livslånga tjänsterelationer: Svenska kyrkan ur en tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv. (Karlstad: Karlstad University Studies 2000:03 / Stockholm: Verbum 2000) i Svensk Kyrkotidning (96) 2000, s. 447f.

96. Recension av Bexell, Göran. Den dyrbara pärlan: Om kristendomens dolda traditioner. Teologiska essäer. (Lund: Arcus 2000) i Svensk Kyrkotidning (97) 2001 s. 380f.

97. Recension av Jeanrond, Werner G. Gudstro (Teologiska reflexioner II; Lund: Arcus 2001) i Svensk Teologisk Kvartalskrift 78 (2002) s. 88-90.

98. Gud som problem och möjlighet: Recension av Nordgren, Kenneth. God as Problem and Possibility: A Critical Study of Gordon Kaufman’s Thought Towards a Spacious Theology (Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Faiths and Ideologies 13; Uppsala: Uppsala University 2003) 315s. I Svensk Kyrkotidning (100) 2004 s. 190f.

99. Recension av Hartman, Lars (red.) När religiösa texter blir besvärliga: Hermeneutisk-exegetiska frågor inför religiösa texter (Konferenser 64; Stockholm: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2007) i Svensk Kyrkotidning 103 (2007) s. 438-440.*

100. Recension av Hössjer Sundman, Boel (red.). Äntligen stod hon i predikstolen! Historiskt vägval 1958 (Stockholm: Verbum 2008) i Svensk Kyrkotidning 104 (2008) s. 560-561.*

101. Recension av Hammar, Anna Karin. Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament: Dopteologi i mötet mellan tradition och situation (Acta Universitatis Upsaliensis: Uppsala Studies in Faiths and Ideologies 22. Diss. Uppsala universitet 2009) i Borgehammar, Stephan m.fl. (red) Barnkonventionen 20 år (Årsbok för svenskt gudstjänstliv 85, Skellefteå: Artos & Norma 2010) s. 165-170.

Övriga artiklar

102. ”Inför predikan: Annandag pingst” i Svensk Kyrkotidning 83 (1987) s. 268f.

103. ”Inför predikan: Heliga Trefaldighets dag” i Svensk Kyrkotidning 83 (1987) s. 284f.

104. ”Inför predikan: Midsommardagen” i Svensk Kyrkotidning 83 (1987) s. 299.

105. ”Familjegudstjänst vid terminens slut” i Barn och Familj 3 (1988) s. 20.

106. ”Skatten i lerkärl – ett samtal om bibeltolkningens problem” i Svensk Kyrkotidning 86 (1990) s. 452-455.

107. ”Där två eller tre är församlade fattas det en hel massa!” i Församlingsliv: Församlingens uppgift (Mitt i församlingen 3-4; Stockholm: Svenska kyrkans församlingsnämnd 1991) s. 59-63.

108. ”Ordet, inte oblaten, bär mysteriet” i Kyrkans Tidning 39 (1991).

109. ”Om orden och Ordet” ” i Svensk Kyrkotidning 87 (1991) s. 533f.

110. Bylund, Tuulikki Koivunen / Grenholm, Cristina ”Rapport från ett mångfaldigt möte” i Svensk Kyrkotidning 87 (1991) s. 452-454.

111. ”Predikotankar” i Idéer och studier 2. Idématerial inför Jubelåret 1993 (Mitt i församlingen 6; Stockholm: Svenska kyrkans församlingsnämnd 1992) s. 71.

112. ”Kyrkomötet sett från sidan” i Svensk Kyrkotidning 88 (1992) s. 393f.

113. ”Dop och lära” i Svensk Kyrkotidning 88 (1992) s. 469.

114. ”Uppenbarelse och erfarenhet” i Svensk Kyrkotidning 88 (1992) s. 548.

115. ”Om baptistisk dopsyn” i Svensk Kyrkotidning 88 (1992) s. 549.

116. ”Backlash” i Svensk Kyrkotidning 89 (1993) s. 226.

117. ”Vart tog Luther vägen?” i Svensk Kyrkotidning 89 (1993) s. 235-238.

118. ”Backlash och kyrkans uppdrag” i Svensk Kyrkotidning 89 (1993) s. 373f.

119. ”Tyst sorg” i Svensk Kyrkotidning 90 (1994) s. 328f.

120. ”Kyrkomötet 1994” i Svensk Kyrkotidning 90 (1994) s. 378-381.

121. ”Frihet, jämlikhet, partnerskap” i Svensk Kyrkotidning 91 (1995) s. 438f.

122. ”Religionsdialog och kontextuell teologi” i Svensk Kyrkotidning 91 (1995) s. 498f.

123. ”Kyrkans framtid” i Svensk Kyrkotidning 91 (1995) s. 550-552.

124. ”Kyrkomötet 1996” i Svensk Kyrkotidning 92 (1996) s. 424f.

125. ”Vem har förstått Luther?” i Svensk Kyrkotidning 93 (1997) s. 432.

126. ”Biskoparna faller på eget grepp” i Svensk Kyrkotidning 93 (1997) s. 484f.

127. ”Kyrkomötet i backspegeln” i Svensk Kyrkotidning 93 (1997) s. 505-508.

128. ”Kvinnor i läronämnden” i Svensk Kyrkotidning 94 (1998) s. 305

129. ”En döende kyrka?” i Svensk Kyrkotidning 94 (1998) s. 331-335.

130. ”Sök ett heligt ord” i Dalevi, Sören. Livet i – Bibeln – i Livet: Åtta artiklar om Bibeln och varför man bör läsa den (Karlstad: Karlstads stift 2001)

131. ”Vad är tro?” i Karlstads stiftsbok 2002 (Karlstad: Stiftskansliet 2002) s. 29-32.

132. ”Teologi är energikrävande” i Signum 28 (2002) s. 88-90.

133. ”Kritisk lojalitet: Svensk Kyrkotidning och livets allvar” i Wigorts Yngvesson, Susanne (red.) Leva i världen: En vänbok till Bengt Wadensjö (Karlstad: Karlstad stift 2002), s. 61-68.

134. ”Marias hemlighet” i Dagbok med kyrkoalmanacka 2003-2004 (Stockholm: Verbum 2003) s. 45-47.

135. ”Varför finns kvinnan?” i Svensk Kyrkotidning 99 (2003) s. 527-528.

136. ”Var och en har ansvar för sin tolkning av Bibeln” i Budbäraren 22/2004.

137. ”Tid bryts i nyanser” i Karlstads stiftsbok 23 (2005) s. 121-123.

138. ”A New Pope and Voices that Deviate from the Norm” i Dialog 44:3 (2005) 304-306.

139. ”Moderskap, Maria och andra schabloner” i Tvärsnitt: Tidskrift för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 3 (2005) s. 28-31.

140. ”Barnet” i Dagbok med kyrkoalmanacka 2005-2006 (Stockholm: Verbum 2005) s. 1.

141. ”Vilken andlighet?” i Svensk Kyrkotidning 102 (2006) s. 298-300.

142. ”Värmland kraftsamlar för att möta framtidens utmaningar” i Underleverantören 5 (2007) s. 13.

143. ”Anden som utmanar och bevarar” i Dagbok med kyrkoalmanacka 2007-2008 (2007) s. 39-41. *

144. ”Kyrkans teologiska vägval” i Svensk Kyrkotidning 104 (2008) s. 492-493.*

145. ”En del av kyrkans gemenskap” i Kyrkans Tidning 2010-02-18.

146. ”Eftertanke påskdagen: Kristus är uppstånden.?!;” i Kyrkans Tidning 2010-03-31

147. ”Tolkande teologi ett motgift mot religiös fundamentalism?” www.seglorasmedja.se 2010-04-01.

148. ”Eftertanke Helga trefaldighets dag: Skapare, vän och hjälpare” i Kyrkans Tidning 2010-05-27

149. ”Synden kräver samtal” i Kyrkans Tidning 2010-07-08.
150. ”I ljuset brinner hoppet” Eftertanke Alla helgons dag i Kyrkans Tidning 2010-11-04.
151. ”Julen kommer alltid ändå” Eftertanke juldagen i Kyrkans Tidning 2010-12-23
152. ”En hemlighet vi inte kan avslöja” i Kyrkans Tidning 2011-03-24
153. ”I bönen lyfter vi blicken” Eftertanke bönsöndagen i Kyrkans Tidning 2011-05-26
154. ”Tron är en motmakt” Eftertanke 19:e efter Trefaldighet i Kyrkans Tidning 2011-10-27
155. ”Lås upp!” i Nyckeln till Svenska kyrkan: En skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2011(Uppsala: Svenska kyrkan 2011) s. 7-11. (Boken vann Svenska Publishing-priset i kategorin Rapporter 2011)
156. ”Att kunna tolka prövningen” Eftertanke första söndagen i fastan i Kyrkans Tidning 2012-02-23
157. ”Vi ska bygga broar inte torn” Eftertanke pingstdagen i Kyrkans Tidning 2012-05-24
158. Grenholm, Cristina/Wejryd, Anders ”Mångfald som gåva och ansvar” i Kyrkans Tidning 2012-06-14
159. ” Du måste få syn på den andre” Eftertanke 13:e söndagen efter Trefaldighet i Kyrkans Tidning 2012-08-30
160. ”Att växa i tro” i Lekman i kyrkan (Svenska Kyrkans Lekmannaförbund) 2012:3 s. 23.
161. ”Gud är på väg till oss” Eftertanke första advent i Kyrkans Tidning 2012-11-29.
162. ”Tron kämpar ofta fel kamp” Eftertanke andra i fastan i Kyrkans Tidning 2013-02-21
163. ”Gå ut i livet” Eftertanke Heliga trefaldighets dag i Kyrkans Tidning 2013-05-23
164. ”Gudsprat och liv” i Kyrkans Tidning 2013-05-23

165. ”Vi delar samma liv” i Kyrkans Tidning 2013-08-30

Nätpublikationer

”Gud vill se varje människas leende” http://seglorasmedja.se/ 2010-09-16
¬”Kyrkan befinner sig inte i konflikt med humanisterna” DN.se 2011-09-12
”Kyrkan måste sluta fred med religionskritikerna” DN.se 2012-01-10
”Skolverket har försatt skolan i en destruktiv situation”, DN.se/debatt, 27 nov 2012
”Att legalisera dödshjälp innebär stora risker”, DN.se 2013-01-11

Ledare

165. ”Predikan prästens viktigaste uppgift” i Svensk Kyrkotidning 85 (1989) s. 146.
166. ”Biskoparna och kvinnliga konsulter” i Svensk Kyrkotidning 85 (1989) s. 274f.
167. ”Biskopar, vart är det ni för oss?” i Svensk Kyrkotidning 85 (1989) s. 386f.
168. ”Samarbete i församlingen” i Svensk Kyrkotidning 85 (1989) s. 546f.
169. ”Längtan efter Piaf” i Svensk Kyrkotidning 86 (1990) s. 50.
170. ”Sluta hjälpa, ta till vara” i Svensk Kyrkotidning 86 (1990) s. 162f.
171. ”Miljöengagemang, feministteologi och opinionsbildning” i Svensk Kyrkotidning 86 (1990) s. 386f.
172. ”Hur ska vi hantera oenigheten?” i Svensk Kyrkotidning 86 (1990) s. 610.
173. ”Behov av kyrkligt stöd utan inblandning” i Svensk Kyrkotidning 87 (1991) s. 18.
174. ”Räddningsaktion snarare än övergrepp” i Svensk Kyrkotidning 87 (1991) s. 114.
175. ”Se över doprutinerna!” i Svensk Kyrkotidning 87 (1991) s. 274f.
176. ”Hokus pokus” i Svensk Kyrkotidning 87 (1991) s. 386.
177. ”Inget hokus pokus” i Svensk Kyrkotidning 87 (1991) s. 466f.
178. ”Etik och moral” i Svensk Kyrkotidning 87 (1991) s. 610f.
179. ”Teologisk debatt – lika viktig som sällsynt” i Svensk Kyrkotidning 88 (1992) s. 98f.
180. ”Vem kan vara kyrkopolitiker?” i Svensk Kyrkotidning 88 (1992) s. 258.
181. ”Onödigt kyrkomöte?” i Svensk Kyrkotidning 88 (1992) s. 354.
182. ”Teologi och kyrka” i Svensk Kyrkotidning 89 (1993) s. 82.
183. ”Utmanande sekularisering” i Svensk Kyrkotidning 89 (1993) s. 386.
184. ”Rasismen inom oss” i Svensk Kyrkotidning 90 (1994) s.2.
185. ”Förändringar i redaktionen” i Svensk Kyrkotidning 90 (1994) s. 3.
186. ”SKT:s målsättning” i Svensk Kyrkotidning 90 (1994) s. 86.
187. ”Inte föredömligt” i Svensk Kyrkotidning 90 (1994) s. 169.
188. ”Nu är det dags” i Svensk Kyrkotidning 90 (1994) s. 214f.
189. ”Ett viktigt val” i Svensk Kyrkotidning 90 (1994) s. 294
190. ”Fundamentalismens frestelse” i Svensk Kyrkotidning 90 (1994) s. 358f.
191. ”Europa – vision och verklighet” i Svensk Kyrkotidning 90 (1994) s. 446f.
192. ”Allt har sitt pris” i Svensk Kyrkotidning 90 (1994) s. 566.
193. ”Framåt i tro!” i Svensk Kyrkotidning 91 (1995) s. 2f.
194. ”Tack Lena och Christina!” i Svensk Kyrkotidning 91 (1995) s. 3.
195. ”Verbums ansvar” i Svensk Kyrkotidning 91 (1995) s. 18f.
196. ”Tiden har mognat” i Svensk Kyrkotidning 91 (1995) s. 354-355
197. ”Jesus och spökena” i Svensk Kyrkotidning 91 (1995) s. 528.
198. ”En massa mässor” i Svensk Kyrkotidning 91 (1995) s. 528.
199. ”Visioner för ett nytt år” i Svensk Kyrkotidning 92 (1996) s. 2.
200. ”Förändringar i redaktionen” i Svensk Kyrkotidning 92 (1996) s. 3.
201. ”Mansrollen och uppståndelsen” i Svensk Kyrkotidning 92 (1996) s. 82.
202. ”Manlig uppdelning av universitet och kyrka?” i Svensk Kyrkotidning 92 (1996) s. 99.
203. ”Saliga mottagare” i Svensk Kyrkotidning 92 (1996) s. 166.
204. ”Gud är ingen fader” i Svensk Kyrkotidning 92 (1996) s. 270.
205. ”Ompröva folkkyrkan” i Svensk Kyrkotidning 92 (1996) s. 346-347.
206. ”Nya i redaktionen” i Svensk Kyrkotidning 92 (1996) s. 387.
207. ”Folkkyrkans öppenhet” i Svensk Kyrkotidning 92 (1996) s. 450.
208. ”SKT och kyrkogeografin” i Svensk Kyrkotidning 92 (1996) s. 471.
209. ”Folkkyrkan i vår tid” i Svensk Kyrkotidning 92 (1996) s. 507.
210. ”Om Gud inte finns” i Svensk Kyrkotidning 92 (1996) s. 540.
211. ”Gud är mitt ibland oss” i Svensk Kyrkotidning 93 (1997) s. 2.
212. ”Nya och gamla medarbetare” i Svensk Kyrkotidning 93 (1997) s. 3.
213. ”Ärkebiskopsbyte” i Svensk Kyrkotidning 93 (1997) s. 134.
214. ”Så får man antagligen inte tänka, eller?” i Svensk Kyrkotidning 93 (1997) s. 270f.
215. ”Mitt i prick” i Svensk Kyrkotidning 93 (1997) s. 334f.
216. ”Manifestationen i Flarken och kyrkovalet” i Svensk Kyrkotidning 93 (1997) s. 446.
217. ”Till glädje” i Svensk Kyrkotidning 93 (1997) s. 558f.
218. ”Frågetecken inför biskopsbrevet” i Svensk Kyrkotidning 93 (1997) s. 559.
219. ”Reparera sprickorna” i Svensk Kyrkotidning 94 (1998) s. 2f.
220. ”Idealister ska hyllas” i Svensk Kyrkotidning 94 (1998) s. 3.
221. ”Livsnödvändigt” i Svensk Kyrkotidning 94 (1998) s. 58f.
222. ”Människans värde” i Svensk Kyrkotidning 94 (1998) s. 110.
223. ”Predikans uppgift” i Svensk Kyrkotidning 94 (1998) s. 226f.
224. ”Förrättningarna kyrkans framtid” i Svensk Kyrkotidning 94 (1998) s. 342.
225. ”Förändringar i redaktionen” i Svensk Kyrkotidning 94 (1998) s. 442.
226. ”Kyrka i tiden” i Svensk Kyrkotidning 94 (1998) s. 478.
227. ”Tillbaka till Wittenberg” i Svensk Kyrkotidning 94 (1998) s. 598.
228. ”Vaksam tillit” i Svensk Kyrkotidning 95 (1999) s. 2.
229. ”Doldisar och nytillskott” i Svensk Kyrkotidning 95 (1999) s. 23.
230. ”Trons experter” i Svensk Kyrkotidning 95 (1999) s. 134.

UA-43493254-1